Srpskohrvatski

Srpskohrvatski – Serbo-Kroatisch

asylgesetzserkrr asylgesetzserkrv

 

Stop sprovođenju novog Zakona o azilu!

Poziv antirastističke mreže saradnje Sachsen-Anhalt

19. septembra 2014 donet je Zakon čijim se novim odrednicama države na Balkanu (Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija) proglašavaju za takozvane “sigurne zemlje porekla” čime se otišlo korak dalje u uskraćivanju prava za izbeglice.

Velika koalicija je početkom ove godine donela nacrt novih zakonskih odrednica za azil. Time je otvoren put za dalje zaoštravanje i širenje represivnih mera protiv izbeglica i tražioca_teljki azila. 3. decembra 2014 Vlada je predložila izmene Zakona. U martu 2015 će biti njegovo prvo predstavljanje u parlamentu. U junu 2015 bi trebalo da stupi na snagu. Radi se o već dobro poznatoj staroj igri: šargarepe i štapa! Nekolicina ljudi dobiće status duldung-a (trpljenja) a istovremeno će pritvor u svrhu proterivanja, zabrana dolaska i boravka u Nemačkoj, deportacije postati ustaljena praksa.

O kakvim izmenama zakona se radi? Posebno je zastrašujuće intenziviranje mera pritvora u svrhu proterivanja. Prema novim regulacijama Zakona to znači da bi u slučaju uništavanja identifikacionih ličnih dokumenata ili davanja “očigledno protivurečnih ili lažnih podataka”, kao i “davanje novca krijumčarima” za nedozvoljen ulazak u zemlju” bila sprovedena mera pritvora za izbeglice. Iznos od 3000 eura bio bi dovoljan dokaz za zabranjeno krijumčarenje. Takođe bi zbog “pripremnih radnji” za onemogućavanje proterivanja mogao uslediti pritvor. Sve ovo može ukazivati na “rizik skrivanja”. Time bi se tražiocima_teljkama azila stavila zabrana dolaska u zemlju i boravka u njoj odmah po odbijanju zahteva za azil. Kada se pažljivo razmotre ove formulacije, postavlja se pitanje: koje su to izbeglice koje bez identifikacionih ličnih dokumenata dolaze u Nemačku i ko zapravo odlučuje o tome šta su “očigledno protivurečni i lažni podaci”. Iskustvo pokazuje da nadležni organi ne veruju podacima koje im izbeglice pružaju niti ih prihvataju. Izbeglicama će se ubuduće ostaviti samo mogućnost izbora između “zatvora za proterivanje” i “prihvatnog pritvora”. Takođe je i neuverljiva formulacija, da izbeglice koje su za “nedozvoljen” dolazak platile novac krijumčarima, čista lakrdija. Na stranu to da pojam “krijumčar” nije pravni izraz koji za nadležne organe i pored toga ima predmetni značaj, izbeglicama je gotovo nemoguće da dođu u Evropu bez pomagača na njihovom izbegličkom putu. Njih je Evropa, a pogotovo Nemačka dobro zatvorila, ogradama i represivnim merama na granicama Evropske zajednice dovela do savršenstva. U ogromnoj meri će biti olakšano proterivanje izbeglica zbog “interesa za proterivanjem”. Trebalo bi odmeriti šta je “interes države za proterivanje” a šta “interes izbeglica za ostanak”. Ali ko određuje i procenjuje to šta je interes države za proterivanje? Konačnu odluku o tome donose nadležni organi, koji ni na koji način ne postupaju objektivno jer ih plaća država. Čak i kada nadležni ograni donesu ispravnu procenu, njihovo osnovno stanovište je da interes države za proterivanjem ima prevagu. Činjenica je da postoji generalni interes države za proterivanjem što većeg broja ljudi.

Ubuduće bi trebalo da ne samo “krivična dela” već i aktivnosti izbeglica u političkom kontekstu budu razlog za proterivanje. Zakon izričito predviđa da izbeglice, koje ugrožavaju “slobodu demokratskih temelja Savezne republike” ili “javnu bezbednost i poredak”, mogu biti proterane. To može imati za posledicu zabranu političkog delovanja tražioca_teljki za azil čiji je zatev za azil odbijen. Samoorganizovanje izbeglica, koje se bore za svoje pravo na ostanak, njihovi protestni kampovi ili štrajk glađu, mogu se ubuduće pravdati interesom proterivanja i brzo se sprovoditi. Donošenje zakona se opravdava navodnom opasnošću od terorizma. Izbeglice se generalno stavljaju u isti red sa teroristima. To je naznačeno u jednom saopštenju za štampu od strane Saveznog ministarstva: ˇ”Time treba da se dosledno uskrati boravak osobama koje nemaju prava na boravak u Nemačkoj. Njihova obaveza da napuste zemlju sprovodiće se primenom sile. Nove pravne regulacije će više nego do sada omogućiti intenzivnu upotrebu Zakona za strance kao sredstva za borbu protiv nasilnih ekstremista.”

Između ostalog sprovodiće se ”pritvor u svrhu proterivanja” u dužini trajanja od 4 dana po izdavanju sudskog naloga za izvršenje. I kao da to sve nije dovoljno, dodatak svemu je još i pooštravanje kroz uskraćivanje boravka i zabranja dolaska u zemlju za izbeglice čiji je zahtev za azil “očigledno neutemeljen”. Ovo pogađa najviše izbeglice iz takozvanih “sigurnih zemalja porekla”, kao i sve ljude čiji se razlozi izbeglištva interpretiraju kao neuverljivi, npr. takođe i kada se radi o maloletnih izbeglicama bez starateljstva, koje već samo zbog svoje starosne dobi ne mogu dovoljno dobro da obrazlože svoje razloge pri podnošenju zahteva za azil. Posledica svega navedenog može biti masovno proterivanje ljudi koji iznova dolaze u EU nakon što su već jednom postavili zahtev za azil. Navodno poboljšanje, po kojem bi izbeglice sa dugogodišnjim statusom duldung-a (trpljenja) mogle dobiti šansu za pravo na boravak, istovremeno znači i veliki broj pogoršanja i restrikcija kojim su pogođene druge izbeglice. Uostalom, teško da će neko uopšte moći da ostvari svoja prava novim pozitivnim regulacijama kada do primene zakona dođe, jer će ljudi, koji su danas označeni sa dugogodišnjim statusom trpljenja, sedeti u zatvorima i nikada neće moći ispuniti uslove za dobijanje prava na ostanak. Donošenjem ovog Zakona predviđaju se dalje restriktivne mere, ovde smo razmotrili samo one koje po našem mišljenju mogu dovesti do dramatičnih posledica.

Zaključak

Na osnovu svih navedenih indicija može se zaključiti da će svi putevi dolaska izbeglica biti blokirani. Takođe i da će se broj proterivanja enormno povećati. Osnovno pravo na azil i pravo na “korektan” postupak u razmatranju zahteva za azil biće do kraja onemogućen. Izbeglice će već po samom dolasku u Nemačku biti kriminalizovane. Svaka mogućnost za “korektnu” proceduru za dobijanje azila biće im uskraćena. Praktična zabrana političkog delovanja izbeglica je direktan napad na političko angažovanje ljudi u Saveznoj republici Nemačkoj. Time se dovodi u pitanje sloboda izražavanja mišljenja i političkog delovanja kada se radi o izbeglicama. Sa formulacijom da se izbeglice mogu staviti u deportacioni pritvor zbog “rizika skrivanja” čitav Zakon se dovodi do apsurda. Govoriti o “riziku od skrivanja” je najveća lakrdija koju je takozvani Zakon o azilu mogao sebi da dopusti.

Ovim pozivamo sve ljude da stanu na put donošenju ovog nepravednog Zakona. U pripremi je velika kampanja širom zemlje protiv njegovog usvajanja kako to ne bi prošlo bez velikog odjeka. Akciona nedelja na tu temu će se održati širom zemlje. Ukoliko imate potrebu da u njoj uzmete učešća i doprinesete svojim idejama, kontaktirajte nas. Kontakt možete naći na našoj internet stranici. Pratite naša saopštenja i informišite se.

Ne dozvolimo da dalje zaoštravanje posmatramo skrštenih ruku! Budimo aktivni! Na svim nivoima i svim sredstvima! Izbeglištvo nije nedelo, nikada to nije bilo, a nije ni sada! Pogađa neke od nas ali ugroženi smo svi!

Datumi vezani za proces izglasavanja Zakona:

6.3.2015: Savezni parlament, 1. čitanje
24.4.2015: Savezni parlament, 2. čitanje
12.6.2015: Federalni savet, usvajanje Zakona
Juni 2015: Stupanje na snagu Zakona
Nacrt Zakona može se preuzeti sa interne stranice:
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0601-0700/642-14.pdf?__blob=publicationFile&v=1