فارسی

 

asylgesetzfarsvasylgesetzfarsr

با شرکت در اعتراضات گسترده و دسته جمعی، مانع به تصویب رسیدن
قانون جدید ضد پناهندگی شویم !

کابینه دولت آلمان در سوم دسامبرسال گذشته ،پیشنویس قانون جدید مهاجرت و پناهندگی را جهت
تصویب به مجلس ارائه داد ۰ با به تصویب رسیدن پیشنویس این ضوابط جدید ، میتوان در آینده
دشواریهای بمراتب بیشتری را در مسدود و محدود کردن حقوق انسانی پناهجو ، پیش بینی کرد ۰
درششم ماه مارس سال 2015 ، برای دومین بار,چگونگی به اجرا گذاشتن این قانون در کابینه ی دولت
مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب از ماه ژوئن 2015 قابل اجرا خواهد بود ۰
این قانون جدید ،که احزاب ائتلفی آن را رفرم می نامند،همان سیاست قدیمی شلق و نان قندی است.
به عبارتی دیگر سیاست نرم و سرسختانه و ایجاد تفرقه بین پناهجویان است ۰
از یک طرف پناهجویانی که سالیان درازی در بلتکلیفی بسر میبرند،به شرط آشنایی با زبان آلمانی و
کسب درآمد و بی نیازی به کمک های مالی دولت, اجازه ی اقامت دریافت می کنند ۰
از طرفی دیگر محدودیت ومحرومیت شامل پناه جویانی می باشد که بطورغیر قانونی ،با استفاده از
کشتی ویا ناگزیربا پرداخت پول برای تدارک فرارشان وارد خاک آلمان میشوند و یا پناهجویانی که هویت
اشان هنوز مشخص نیست ۰این دسته از پناهجویان با محدودیت های بسیاری مواجه خواهند شد و خطر
زندان و بازگردانده شدن به کشور مبدأ آنان را تهدید خواهد کرد ۰
بطورخلصه پس از به تصویب رسیدن این قانون:
هرنوع ورود غیرقانونی به آلمان ،جرم محسوب میشود و تمامی راههای ورودی به روی پناهجویان
مسدود میشود ۰نتیجه ی این اقدامات ، زیاد شدن تعداد زندانها و زندانیان و سلب مطلق حقوق
پناهندگی است ۰
این قانون همچنین, فعالیتهای اعتراضی مدنی و سیاسی پناهجویان برای حقوق شهروندی یکسان و حق
اقامت را جرم محسوب کرده و برای آن،مجازات زندان و اخراج از آلمان را در نظر گرفته است ۰
باجرم شناختن فعالیت سیاسی پناهجویان،مطمئنا حق آزادی بیان وآزادیهای اجتماعی پناهجویان نیز
سلب می گردد و جرم شامل این حقوق نیز میشود۰
هر چند که قانون جدید،چیزی جزیک نمایش مضحک نیست، ولی درآینده زنگ خطری است برای تمامی
پناهجویان ۰
بیائیم همگام با سایر نهادها وگروههای انساندوست ، به نقض سیستماتیک حقوق انسانی پناهجویان
اعتراض کرده و با شرکت گسترده خود در آکسیون های مختلف ، مانع به تصویب رسیدن این قانون
جدید ضد پناهندگی شویم۰

پناهندگی جرم نیست ؛ بلکه حق انسانی است